Wiese Fototechnik

AIC modular LS

Aparat cyfrowy skonstruowany specjalnie do zdjęć lotniczych i zastosowań przemysłowych o wysokiej zdolności rozdzielczej: stabilna obudowa z mniejszą liczbą mecha-nicznych części i o wysokiej niezawodności. Obudowa jest z aluminium, a normalne śruby typu „T” zapewniają proste, a pewne zamocowanie.
Do wyboru jest szeroki asortyment obiektywów – obiektywy „Rollei” systemu 6000 ze zintegrowaną migawką centralną. Podłączenie RS232 pozwala na zdalne sterowanie aparatu poprzez laptop albo specjalną podstawkę mikroprocesora („rack”) PC 19 ze systemem  „Raid System”.
Interfejs IEEE1394 prowadzi do powstawania zdjęć cyfrowych o wysokiej rozdziel-czości o B/s dochodzącej do 2,8.


Zdjęcie wykonane z odległości około 500m 


Dane techniczne

Typ aparatu

Aparat cyfrowy do celu fotografowania z powietrza i do zastosowań przemysłowych

Rozdzielczość 16 Mpixel, 22 Mpixel, 39 Mpixel
Format zdjęć 36 mm x 36 mm, 36 mm x 48 mm
Typ migawki Migawka centralna
Czasy migawki 30 s – 1/1000 s, T i B
Źródło napięcia 15 V – 32 V prąd stały, min. 250 mA
Ogniskowe Obiektywy systemu „Rollei 6000”, 3,5/40 mm, 2,8/50 mm, 2,8/80 mm, 4/120 mm, 4/150 mm, 5,6/250 mm
Obszar przysłonowy (niem. „Blendenbereich“) różny zależnie od obiektywu
Typowy średni odstęp przestoju (niem. „Ausfall-abstand”) 50.000 cyklów migawkowych
Zakres temperatur -10st. C do +50st. C
Software sterowania aparatem

przysłona, czas migawki,  pojedyńcze wyzwolenie,    wielokrotne wyzwalanie, wyzwalanie z programatorem zegarowym, wyzwalanie zewnętrzne, zapis „log-file”(niem. „Log-File-Aufzeichnung”)

 

Opis przedsiębiorstwa

„Rollei GmbH“ to wiodące przedsiębiorstwo w dziedzinie profesjonalnej fotografii. Obok specjalistycznych aparatów średnioformatowych i projektorów cyfrowych specja-listyczne działy – techniki o szczególnym przeznaczeniu oraz „RolleiMetric” – zajmują się rozwiązaniami fotogrametrycznymi zarówno w obszarze fotografowania, jak i ewa-luacji. Dodatkowo oprócz własnych wyrobów w zakresie „hardware” i „software” „Rollei System” jest partnerem dystrybucyjnym „Grupy GXP” systemów „BAE” odnośnie fo-togrametrycznego pakietu software’owego „SOCET SET” oraz Firmy „Panoscan” (USA) odnośnie cyfrowej kamery panoramicznej „Mark III”.


Produkty fotogrametryczne

AIC – System aparatu do zdjęć powietrznych i przemysłowych
Produkując „AIC” „Rollei” wprowadził na rynek nową generację cyfrowych, metry-cznych aparatów o wysokiej rozdzielczości. Seria ta, która odniosła duży sukces już w rok po prezentacji, występuje w rozmaitych wariantach zarówno dla domeny zdjęć lotniczych, jak i precyzyjnych pomiarów inżynieryjnych na ziemi.

Cyfrowe aparaty bliskozakresowe (niem. „Nahbereichskameras”) serii „d”
Cyfrowe fotogrametryczne aparaty bliskozakresowe (niem. „Nahbereichskameras”) serii „d”, które są dostępne z różnymi ogniskowymi, a także ze soczewką nasadkową, znajdują się w użyciu na całym świecie w liczbie ponad 400 sztuk, co sprawia, że stano-wią w swoim rodzaju jako cyfrowy aparat pomiarowy wyrób cieszący się największym powodzeniem. Te obydwa pakiety programowe oferują całkowitą ewaluację 2 D i 3 D do fotogramet-rii naziemnej. Przy pomocy nowego modułu „CDWGraphics” daje się ponadto sporzą-dzać bezpośrednia ewaluacja w otoczeniu projektowania wspomaganego komputerowo „CAD” z „AutoCAD”.

„SOCET  SET” 
„SOCET  SET” to fotogrametryczne rozwiązanie całościowe, sięgające od triangulacji lotniczej, cyfrowych modeli terenu aż po ewaluację zdjęć satelitarnych. Program ten jest w użyciu na całym świecie, będąc rozprowadzanym i wspieranym przez „Rollei” w Niemczech, Austrii i Szajcarii. W nowej wersji “SOCET SET 5.2” na uwypuklenie zasługuje oprócz rozszerzeń do przetwarzania danych “ADS 40” przede wszystkim również moduł “SOCET for Arc-GIS”.

Cyfrowy aparat panoramiczny „Panoscan”  

„Mark III” to najnowsze rozwiązanie dla „Panoscan”, wyróżniające się nade wszystko wysoką zdolnością rozdzielczą, dużym zakresem scanowania i wysokością szybkością scanowania. Przy pomocy oprogramowania „PanoMetric”, służącego do ewaluacji, mo-żna ustalać współrzędne i wymiary w całej przestrzeni (? niem. „raumumfassend”) panoramicznych modeli.

PANOSCAN PANOMETRICTM

Dzięki zastosowaniu „PanoMetric” daje się ustalać wymiary z dwóch zdjęć panoramicznych. Do pomiarów można włączać zarówno zdjęcia wnętrzowe, studyjne, jak i panoramy wykonane na obszarze zewnętrznym.

Wykonywanie ujęć panoramicznych 
Aparat do zdjęć panoramicznych zostaje ustawiony na specjalnym statywie i zostają wykonane dwa ujęcia panoramiczne na różnych wysokościach. Musi przy tym być wia-doma i zostać określona w oprogramowaniu „PanoMetric” różnica wysokości obydwu ujęć panoramicznych. Oba poddawane obróbce zdjęcia zostają załadowane / wprowa-dzone (niem. „geladen”) do oprogramowania „PanoMetric”. Dla pomiaru namierzone zostają wchodzące każdorazowo w grę punkty obiektów w obu ujęciach panoramicz-nych, a trójwymiarowe współrzędne punktów zostają ustalone i podane.

Celem wykonania obliczenia musi być wiadomy obok różnicy wysokości także kąt rozwarcia kamery. Przez to zaś zostaje ustalona odległość obiektu od kamery i zostają wyprowadzone trójwymiarowe współrzędne obiektu dla poszczególnych punktów.
Pomiary odcinków Kiedy tylko zostaną namierzone przy pomocy oprogramowania „PanoMetric” dwa punkty pomiarowe, można już ustalić odległość pomiędzy tymi dwoma punktami, wprowadzając ją do zapamiętania w oprogramowaniu.
Jakość pomiarów 
Pomiary umożliwiają uzyskiwanie w zakresie od paru centymetrów do 6 m – mierząc wg promienia od punktu umiejscowienia aparatu – rezultatów o bardzo dobrej dokład-ności do zastosowań we fotografii techniki kryminalistycznej, jak i przy wizualizowaniu mierzonych obiektów. Ze względu na wysoką zdolność rozdzielczą ujęć panoramicz-nych, jak i powtarzalności pomiarów system „PanoMetric” umożliwia wysoką jakość pomiarów.
Ponieważ aplikacja „PanoMetric” opiera się na danych zdjęciowych, możliwe staje się dokładne ujmowannie i mierzenie detali powierzchniowych takich, jak bryzgi krwi lub różnice zabarwienia.
Gdy tylko dostępne stają się dane zdjęciowe, może następować w biurze / w warun-kach biurowych (niem. „im Büro“) ewaluacja dowolnych obiektów uwidocznionych na ujęciach panoramicznych. Również i dodatkowe, późniejsze pomiary są w każdej chwili możliwe do wykonania bez konieczności udawania się na miejsce zdjęć.—
Dalsze przetwarzanie danych
Zebrane i utrwalone w pamięci pomiary i współrzędne mogą być magazynowane we formacie DXF, dzięki czemu znajdują się do dyspozycji na potrzeby dalszego ich prze-twarzania we wszelkich używanych zwykle programach projektowania sterowanego komputerowo, jak i w produktach oprogramowania modelującego „3 D”.

ROLLEIMETRIC 3 D STEIN
Cyfrowy, fotograficzny system pomiaru ścian w kamieniołomach
Cyfrowy, fotograficzny system pomiaru ścian w kamieniołomach „3DStein” łączy w sobie prostotę fotografii cyfrowej ze złożonością trójwymiarowego pomiaru ścian kamieniołomu
Ujęcie obiektu
Do wykonywania profili otworów wiertniczych  ustawia się przed ścianą tylko trzy geodezyjne łaty miernicze, mierząc odległości. Ściana mająca być wysadzona w powietrze zostaje sfotografowana z dwóch miejsc za pomocą aparatu cyfrowego.
Ewaluacja
Ewaluacja odbywa się przy komputerze. Dane zdjęciowe zostają opracowane pod ką-tem danego projektu (niem. „projektorientiert”). Dane potrzebne do wysadzenia ściany są obliczane automatycznie i zostają wyróż-nione na kolorowo, jeśli są za niskie lub za wysokie. Oprócz obliczania profili otworów wiertniczych można też określać objętości.
Składowe systemu :
System robienia zdjęć :
Wysokiej jakości aparat cyfrowy „MegaPixel” o wysoce wydajnym obiektywie z silnym światłem czasy migawki od ½ s do 1/1000 s, jak również naświetlenie typu B o wydłużonym czasie trwania (niem. „B-Langzeitbelichtung”)
Nośnik danych : karta SD, do 512 MB
Oprogramowanie ewaluacyjne
Program „3DStein” do obliczania profili otworów wiertniczych i objętości.