Wiese Fototechnik

Warunki dostaw, płatności i gwarancji

Niniejszy Regulamin określa zasady zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem firmy Wiese Fototechnik   oraz określa zasady wykonywania tych umów, prawa i obowiązki naszej firmy i klienta oraz zasady postępowania reklamacyjnego. Złożenie przez klienta zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu. Informacje znajdujące się na stronach internetowych naszej firmy nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, są jedynie zaproszeniem do rozpoczęcia rokowań (zgodnie z art. 71 k.c.).

1. Warunki dostaw, płatności i gwarancji są zobowiązujące na wszelkie udzielone nam zlecenia na podstawie dokonanej przez nas oferty pisemnej i wykonanej usługi. Wszystkie zmiany umowy wymagaja naszego pisemnego potwierdzenia. 

2. Wszystkie nasze oferty nie są zobowiązujące. Zastrzegamy sobie możliwość wcześniejszej sprzedaży innemu kontrahentowi oraz zmiany warunków dostawy.

3. Podane ceny zawierają podatek VAT i wyrażone są w  PLN, z wyjątkiem cen  zawierających inne formy sprzedaży np: wysyłka towaru do innego kraju.

4. Wysyłka, transport towaru – dokonuje firma przewozowa według własnych warunków przwozowych i opłat.
W przypadku odmowy przyjęcia towaru przez kontrahenta, koszty wynikłe z tego faktu pokrywa klient. Wszystkie przesyłki wysyłamy na ryzyko klienta. Je­żeli klient przy odbiorze paczki zauważy uszkodzenia w opakowaniu lub też w samej zawartości przesyłki zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia przewoźnika o zaistniałym uszkodzeniu. Firma nasza nie pokrywa żadnych strat wynikłych podczas transportu towaru do klienta.

5. Klient zobowiazuje się do zapłaty towaru natychmiast po jego otrzymaniu, chyba, ze warunki płatności zostały wczesniej pisemnie ustalone.

6. Reklamacja wysłanego przez nas towaru nie wynikajaca z uszkodzenia w drodze transportu może nastąpić najpóźniej 3 dni po otrzymaniu przesyłki.

7. Gwarancja – okres gwarancji na nowy sprzęt fotograficzny oraz na wykonane przez nas naprawy wynosi 1 rok od daty wystawionego rachunku. W wypadku reklamcji klient wysyła towar na własny koszt. Gwarancja wygasa automatycznie jeżeli klient używał sprzęt nie zgodnie   z instrukcją obsługi. Jeżeli sprzęt byl przechowywany, magazynowany w złych warunkach np. wilgoć. Gwarancję traci się również wskutek uszkodzeń wywołanych piaskiem, brudem, wilgocią, ogniem, wodą, na skutek uderzenia, wylania się kwasu z baterii, własnej próbie otwierania sprzętu itp. 

8. Odbiór sprzętu z naprawy – jeżeli sprzęt nie zostanie odebrany po upływie 3 miesięcy od daty poinformowania klienta o jego odbiorze, pobieramy opłatę w wysokości 1 Zł  (PLN)za każdy dzień magazynowania.

9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym przepisu Kodeksu Cywilnego.